Rada Rodziców

 

             Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną powołaną do:
 

   1. reprezentowania rodziców wobec dyrektora i rady pedagogicznej,

 

   2. ułatwiania szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów

 

  3. współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i polepszania jej wyników.


Rada rodziców współdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie:
 

 • szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej,
   
 • uświadamiania rodzicom konieczności regularnego posyłania dzieci do szkoły, zapewnienia im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej i warunków do odrabiania lekcji,
   
 • oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku do swoich dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie,
   
 • organizowanie pomocy wychowawczo-opiekuńczej i materialnej dla sierot i innych dzieci, które nie mają nie4zbędnej opieki i warunków kształcenia się,
   
 • organizowania dożywiania, wycieczek i wczasów dla dzieci i młodzieży,
   
 • utrzymania na należytym poziomie warunków higieniczno-sanitarnych szkoły i odpowiedniego stanu higieny osobistej dzieci oraz zapewnienie im opieki higieniczno-lekarskiej,
   
 • zaspakajanie potrzeb materialnych szkoły,
   
 • pomoc w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska,
   
 • zapewnienia warunków rozwoju organizacjom i kołom zainteresowań istniejących w szkole.


 


Z Regulaminu Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie.