Program profilaktyczno-wychowawczy.

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program

 

Wychowawczo - Profilaktyczny

 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie

 

2017 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował Zespół

 

Magdalena Janicka – pedagog szkolny

 

Joanna Markiewicz – wicedyrektor szkoły

 

Katarzyna Pater– pedagog szkolny

 

Małgorzata Dolata – Trzaskawka – nauczyciel j. polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 I Akty prawne

 

 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 roku.
 2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku.
 3. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (DZ. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. Nr 10, poz. 55)
 5. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. NR 111, poz. 535).
 6. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 7. Ustaw z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
 8.  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 9. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w  z dnia 29 lipca 2005 roku
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r.
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 

 

 

 

 

II Dokumentacja wewnątrzszkolna 

 

1.       Statut Szkoły Podstawowej w Drawnie

 

2.       Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

 

 

 

 

 

2. Wychowanie i profilaktyka

 

1. Wychowanie i profilaktyka w szkole – wprowadzenie 

 

            Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez :

 

-         ukształtowanie prawego charakteru

 

-         budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne

 

-         uznanie i przestrzeganie norm społecznych

 

-         budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi

 

-         uświadamianie sobie celów życiowych[1].

 

Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 

-  fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych;

 

-  psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi

 

-  społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczenia umiejętności wypełniania  ról społecznych;

 

-  aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucie sensu i istnienia.

 

Działalność wychowawcza obejmuje:

 

-   współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

 

-   kształtowanie hierarchii systemu wartości, w których zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu

 

-   wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną

 

-   kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami

 

-   doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków

 

-   wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów

 

-   rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej 

 

-   wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 

-   poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;

 

-   rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków;

 

-   kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania swoich emocji;

 

-   kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 

-   dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji psychoaktywnych

 

-   udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców  lub opiekunów w przypadku używania środków psychoaktywnych

 

-   przekazanie informacji uczniom i wychowankom , ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom        i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 

-   informowanie uczniów i wychowanków oraz rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją o sytuacjach zagrożenia narkomanią[2] .

 

            Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju.

 

Pozornie wydawać się może, że wszelkie zagrożenia czyhają na człowieka w świecie zewnętrznym, gdy w istocie to sam człowiek dokonuje wyborów, które zakłócają jego rozwój. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.

 

Takie widzenie wychowania i profilaktyki stawia szczególne wymagania wychowawcom. Do dobrego wypełniania własnych zadań niezbędna jest wiedza nie tylko o współczesnych, cywilizowanych zagrożeniach, ale przede wszystkim o naturze człowieka i celu ludzkiego życia, jak również o mechanizmach psychologicznych prowadzonych do zachowań destrukcyjnych (ryzykownych)[3].

 

            Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania (10 – 18 lat).

 

Jest to faza rozwoju stanowiąca pomost pomiędzy dzieciństwem i dorosłością, w czasie której dokonuje się intensywnych, jakościowych zmian w osobowości człowieka.

 

Fazę tę najczęściej charakteryzuje brak integracji. Dlatego jest to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie zachowań ryzykownych.

 

      Zachowanie ryzykowne to „działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji, zaburzających prawidłowy rozwój. Do najczęściej pojawiających się należą:

 

•         palenie tytoniu

 

•         używanie alkoholu

 

•         używanie środków psychoaktywnych

 

•         wczesna inicjacja seksualna

 

•         zachowanie agresywne i przestępcze

 

Doświadczenia i badania pokazują, że zachowania ryzykowne mają to do siebie, że jedne pociągają za sobą inne. Np. palenie papierosów z reguły współwystępuje z piciem alkoholu i używaniem substancji psychoaktywnych.

 

Wiele różnych bezpośrednich motywów skłania dzieci i młodzież do podejmowania zachowań ryzykownych. Najczęściej wymieniają:

 

Ciekawość, przekorę, manifestowanie niezależności, dorosłości, fascynację, presję grupy, nudę, sposób na stres, na urozmaicenie nudnego życia, na przynależenie do grupy, odwagę, chęć zaimponowania, lęk przed odrzuceniem itp.

 

Zachowania te pełnią w życiu młodego człowieka określone funkcje, a mianowicie:

 

-              są zastępczym sposobem zaspokajania zdesperowanych potrzeb psychicznych

 

-              są zastępczym sposobem realizowania celów wieku rozwojowego

 

-              są sposobem radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowym.

 

Uświadomienie sobie tego faktu przez wychowawców pozwoli wyznaczać właściwe kierunki oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych. Zatem działania profilaktyczne powinny być nakierowane na osłabienie czynników ryzyka i wznowienie czynników chroniących.

 

Czynnikami ryzyka nazywamy te cechy jednostki i środowiska, które sprzyjają podejmowaniu zachowań ryzykownych.

 

Do zbadanych czynników ryzyka zalicza się:

 

-              środowisko społeczne promujące dane wzorce zachowań ( przeludnione, przestępcze)

 

-              normy społeczne (promujące, prowokujące dane zachowanie)

 

-              modelowanie takich zachowań w domu i szkole

 

-              konflikty i doświadczenie izolacji w dzieciństwie

 

-              grupa rówieśników, w której normą są zachowania dysfunkcyjne

 

-              niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów życiowych

 

-              łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych

 

-              wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych

 

Natomiast czynnikami chroniącymi są te, które zwiększają odporność człowieka na działanie czynników ryzyka.

 

Do zbadanych czynników chroniących zalicza się:

 

-              silną więź emocjonalną z rodzicami

 

-              zainteresowanie nauką szkolną

 

-              szacunek do norm, wartości, autorytetów

 

-              stałą opiekę sprawowaną przez kompetentną osobę dorosłą

 

-              zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce

 

-              umiejętności rozwiązywania problemów

 

-              wrażliwość społeczną

 

-              poczucie własnej skuteczności

 

Działania profilaktyczne w szkole i placówce polegają na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 

-   w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz działania których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych;

 

-   w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

 

-   w przypadku profilaktyki wskazującej-wspieranie uczniów i wychowanków , u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji psychoaktywnych, lub występowania innych zachowań ryzykownych , które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia

 

 

 

Działania profilaktyczne w szkole obejmują w szczególności:

 

 

 

-   realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców  lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych ,rekomendowanych prze Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

-   przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzeb podniesienia samooceny, sukcesu , przynależności i satysfakcji życiowej

 

-   kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych podejmowaniu zachowań ryzykownych i  używaniu środków  oraz substancji psychoaktywnych

 

-   doskonalenie nauczycieli i wychowawców zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej            w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań  ryzykownych

 

-   włączanie w razie potrzeby , w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji psychoaktywnych

 

 

 

 

 

3. Założenia ogólne i cele programu

 

3.1 Misja szkoły

 

 

 

 

 

 Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

 

     

 

3.2 Wizja szkoły

 

           Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy i uczymy się jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje i naukę. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. 

 

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

 

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3 Cele program

 

     Cele wynikają z przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego, wniosków

 

z ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, wspólnych ustaleń członków społeczności szkolnej, priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 1. Rozwijanie patriotyzmu oraz zasad poszanowania polskiego dziedzictwa

 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata.

 

 1. Przygotowanie do życia w społeczeństwie -kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.
 2. Kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych i życia wolnego od uzależnień.
 3. Dbanie o bezpieczeństwo w sieci (kształtowanie umiejętności korzystania z mediów, portali i urządzeń komputerowych).
 4. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej.
 5. Pomoc w planowaniu własnej ścieżki życiowej.
 6. Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na zaufaniu i życzliwości.

 

 

 

3.4 Sylwetka absolwenta

 

 

 

 Absolwent Szkoły Podstawowej  w Drawnie jest człowiekiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz:

 

- jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

 

- czerpie radość z nauki;

 

- przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

 

- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

 

- potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

 

- zgodnie współpracuje z innymi;

 

- jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

 

- jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

 

- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

 

- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

 

- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

 

 

 

3.5 Uczestnicy programu

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu.

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 

 • przestrzegają regulaminu szkoły;
 • współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
 • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych.

 

Rodzice:

 

 • mają prawo do wychowywania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • znają i akceptują program wychowawczo – profilaktyczny proponowany przez szkołę;
 • wspierają dziecko w nauce  i zapewniają poczucie akceptacji i bezpieczeństwa;
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad rozsądnym i bezpiecznym korzystaniem z Internetu)

 

Nauczyciele:

 

 • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 • reagują na przejawy nietolerancji,  dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
 • realizują w toku pracy wychowawczej cele i treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

 

 

 

 

Wychowawcy:

 

 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;
 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielniania się;
 • prowadzą dokumentację nauczania;
 • koordynują pracę wychowawczo – profilaktyczną w zespole klasowym;
 • dokonują rozpoznanie sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
 • wspólnie z pedagogiem podejmują działania w przypadkach przemocy wobec ucznia, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • integrują i kierują zespołem klasowym;
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
 • wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;
 • promują osiągnięcia  klasy i pojedynczych uczniów;
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;
 • współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;
 • współpracują z rodzicami;

 

 

 

 

 

3.6 Filarami szkolnych oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych są:

 

 

 

 • informacja – dostarczanie informacji na temat celów i treści kształcenia oraz efektów pracy, jasne kryteria oceniania, wskazywanie mocnych i słabych stron ucznia.
 • komunikowanie się – wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiającej wyrażanie własnych poglądów, szczerość i otwartość w dyskusji, podejmowanie tematów trudnych dotyczących jednostki i grupy.
 • współdziałanie – podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami.
 • modelowanie – bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm postępowania na lekcji, w szkole, w otoczeniu innych ludzi.
 • doświadczenie – stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, aktywne, i refleksyjne pełnienie ról w klasie i szkole, dzielenie się efektami własnej pracy z innymi

 

4. Reguły normujące życie szkolne. 

 

„Aby w szkole wszyscy mogli czuć się dobrze.

 

Wszyscy muszą brać odpowiedzialność za swoje postępowanie”

 

 • Wszyscy w szkole tworzymy dobrą atmosferę
 • Jesteśmy dla siebie życzliwi, szczerzy, uśmiechnięci i tolerancyjni- to nam ułatwi kontakt.
 • Staramy się być aktywni, bo „ ile z siebie dasz tyle dostaniesz”. 
 • Wszyscy dbamy o swoje zdrowie:

 

-   nie ulegamy nałogom ( pamiętamy, że „ alkohol kradnie wolność” i „ narkotykom – Stop” );

 

-   przerwy spędzamy na świeżym powietrzu;

 

-   nosimy ubiór stosowny do pogody i pory roku;

 

-   dbamy o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą   propagujemy zdrowy styl życia

 

 • Pomagamy w utrzymaniu czystości w naszej szkole:   

 

-   nosimy zmienne obuwie;

 

-   kosze na śmieci wykorzystujemy zgodnie z przeznaczeniem;

 

-    dbamy o porządek w klasie, na korytarzach i na boisku szkolnym.

 

 • Za celowe zniszczenie mienia szkolnego odpowiadamy materialnie.
 • Zachowując się właściwie na terenie szkoły, pamiętamy o tym, że:

 

-           na zajęcia przychodzimy punktualnie, staramy się nie spóźniać,

 

-           szanujemy czas własny i innych,

 

-           wszystkie godziny nieobecne są usprawiedliwione,

 

-           po korytarzach nie biegamy,

 

-           po schodach chodzimy prawą stroną,

 

-           nie wychodzimy poza teren szkoły.

 

 • Wszyscy pracujemy nad polepszeniem kontaktów:

 

-            organizujemy czas wolny- dyskoteki i wycieczki;

 

-            staramy się w każdej klasie stworzyć zgrany zespół;

 

-            nie używamy wulgarnych słów;

 

-            nie zachowujemy się agresywnie względem siebie,

 

-            stosujemy wszystkie formy grzecznościowe,

 

-            konflikty i problemy rozwiązujemy z udziałem     

 

-            wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego bądź  

 

-            dyrekcji szkoły,

 

-            akceptujemy osoby niepełnosprawne i pomagamy im

 

-            nie „ szpanujemy”,

 

-            jesteśmy empatyczni.

 

-            jesteśmy świadomi  „ nietykalności” cudzej własności.

 

 

 

 • Pierwszy Dzień Wiosny to Dzień Samorządności Szkolnej- lekcje odbywają się według pomysłów uczniów.
 • Bierzemy udział w uroczystościach szkolnych, które uczą nas szacunku i wdzięczności, poszanowania dla tradycji, integrują, pozwalają identyfikować się ze szkołą oraz wspólnego przeżywania takich chwil jak:

 

-   uroczystości związane z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego,

 

-   Dzień Edukacji Narodowej,

 

-   ślubowanie uczniów klas I,

 

-   Andrzejki,

 

-   Mikołajki,

 

-   tradycja Świąt Bożego Narodzenia- wigilia dla wszystkich i ze wszystkimi,

 

-   pasowanie na czytelnika,

 

-   bal „przebierańców”,

 

-   Dzień babci i Dzień dziadka,

 

-   tradycja Świąt Wielkanocnych,

 

-   dni książki i biblioteki,    

 

-    Dzień matki i ojca, 

 

-   Dni Ziemi i ochrony środowiska,

 

-    sprzątanie Świata

 

 • Rodzice angażują się i pomagają szkole w organizowaniu szeroko pojętej pomocy opiekuńczo- wychowawczej:

 

-   w organizowaniu wycieczek szkolnych,

 

-   w organizowaniu imprez szkolnych, 

 

-   w organizowaniu spotkań dla rodziców z pedagogiem  i psychologiem,  

 

-   pomagają wychowawcom w urządzaniu sal lekcyjnych gromadzeniu i wykonywaniu pomocy dydaktycznych.

 

 • Świetlica szkolna miejscem nauki, odpoczynku i zabawy.
 • Biblioteka szkolna miejscem poszerzania i rozwijania swoich zainteresowań. 
 • Pracownia internetowa miejscem nauki współczesnej komunikacji i zdobywania umiejętności informatycznych.     
 • Samorząd Uczniowski reprezentantem społeczności uczniowskiej i organizatorem imprez szkolnych  (dyskoteki, uroczystości szkolne).  
 • Szkolny Klub Żeglarski organizatorem aktywności ruchowej uczniów z ukierunkowaniem na żeglarstwo i inne sporty wodne.

 

 5. Ceremoniał szkolny 

 

          Szkoła kultywuje tradycje historyczne i patriotyczne współpracując z organem prowadzącym szkołę oraz z miejscowymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz oświaty.

 

 Sztandar:

 

a)      wprowadzany jest przez poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna,

 

b)      w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas VII, którzy będąc uczniami klasy VI osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i otrzymali worową ocenę z zachowania, 

 

c)      przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego

 

d)     sztandar wyeksponowany jest w wyznaczonym miejscu.

 

6. Tradycje szkoły

 

 • Pasowanie uczniów  klas I:

 

 

 

 Tekst ślubowania:

 

   

 

      „ Ja, uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stefana   

 

         Żeromskiego w Drawnie ślubuję:

 

 

 

-            być dobrym Polakiem,

 

-            dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły

 

-            będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę,

 

-            będę starać się być dobrym kolegą,

 

-            swoim zachowaniem i nauką sprawiać będę radość  rodzicom i nauczycielom.

 

 • Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika biblioteki

 

 

 

    Słowa przyrzeczenia:          My, uczniowie pierwszej klasy

 

                                               Tobie, Książko, przyrzekamy,

 

                                               że szanować Cię będziemy

 

                                               krzywdy zrobić Ci nie damy.

 

                                               Obowiązków czytelnika

 

                                               będziemy przestrzegać pilnie

 

                                               i z Twych rad i Twych mądrości

 

                                               korzystać od dziś usilnie!

 

                                                                  Przyrzekamy!      

 

 

 

 

 

 • Tydzień patrona szkoły- przybliżanie postaci, życia i twórczości Stefana Żeromskiego kolejnym rocznikom naszej szkoły. Inscenizacje, prezentacje i konkursy wiedzy. 
 • Uroczyste zakończenie Szkoły Podstawowej

 

 

 

   Tekst ślubowania absolwentów:

 

 

 

                                               Ślubujemy:

 

 

 

-            zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swym życiu;

 

-            zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym;

 

-            w dalszym życiu wysoko nieść zaszczytne miano Wychowanka Szkoły im. Stefana Żeromskiego w Drawnie.

 

Ślubujemy!

 [1] Raport: Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce. Palenie tytoniu, Warszawa 2000, s. 28-29.

[2] Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

[3] J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000, s. 12-15.