stypendia.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 04 czerwca 2019 r.
Poz. 3078
1) laureatom wojewódzkich konkursów tematycznych, interdyscyplinarnych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;reprezentującym szkołę w dyscyplinach sportowych prowadzonych przez nauczyciela danej szkoły,osiągającym znaczące wyniki sportowe na szczeblu krajowym (miejsca od I -X); w zawodach, turniejach,rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe oraz zawodach prowadzonych w systemiewspółzawodnictwa sportowego szkół prowadzonego przez szkolne związki sportowe (miejsca od I - III naszczeblu wojewódzkim);

2) którzy przystąpili do wszystkich zakresów egzaminu ósmoklasisty i osiągnęli z nich łącznie nie mniej niż 95%; klas VII - VIII szkoły podstawowej, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 5,5 oraz wzorowe zachowanie; klas IV – VI, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 5,6 oraz wzorowe zachowanie.

3. Stypendium II stopnia w wysokości 300 zł przyznawane są uczniom za następujące osiągnięcia
indywidualne :
1) finalistom konkursów, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1;
2) laureatom lub zdobywcom I - III miejsca w wieloetapowych (min. 3 etapy nie wliczając w to etapu
szkolnego) konkursów tematycznych, festiwali i przeglądów artystycznych, kończących się na etapie co
najmniej wojewódzkim, w przypadku, gdy uczeń reprezentuje szkołę i jest przygotowywany przez
nauczyciela danej szkoły.

4. Stypendium zespołowe I stopnia w wysokości 250 zł przyznawane jest na każdego członka zespołu za
osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2.

5. Stypendium zespołowe II stopnia w wysokości 200 zł przyznawane jest na każdego członka zespołu za
osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2.

                            § 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:
1) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
2) dyrektor szkoły.
2. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia indywidualne ucznia składa się na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, natomiast za osiągnięcia zespołowe na formularzu, stanowiącym
załącznik nr 2 do uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia, o których
mowa w § 5.
4. Wnioski o stypendia składa się w terminie do 20 czerwca danego roku.
5. Wnioski o stypendia za osiągnięcia, o których mowa w § 5, które zostaną uzyskane przez uczniów,
w tym absolwentów, po terminie określonym w ust. 4, można złożyć w następnym roku szkolnym.
6. Wnioski o stypendia dla uczniów weryfikuje komisja, w skład której wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli Burmistrza Drawna, z których jeden jest przewodniczącym komisji;
2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Drawnie,
2) dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
7. Zadaniem komisji jest sprawdzenie złożonych wniosków pod względem ich zgodności z zapisami
niniejszej uchwały. Protokół z posiedzenia komisji Przewodniczący przedstawia Burmistrzowi Drawna.
8. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Drawna.
9. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego.
§ 7. Środki finansowe na wypłatę stypendiów ustala corocznie Rada Miejska w budżecie gminy.

§ 8. Wręczanie dyplomów z tytułu przyznania stypendiów odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3078

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Aleksander Dementiew