Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

w Drawnie

Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

§1. Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.

 2. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.

 3. Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

 4. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów dowożonych, pozostających dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

 5. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły, w pomieszczeniach świetlicowych, bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie.

§2. Cele i zadania świetlicy

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.

 2. Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.

 3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.

 4. Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.

 5. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie swoje i innych.

 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

 7. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§3. Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 715do 1515.

 2. Uczniowie zakwalifikowani do świetlicy przydzieleni są do trzech grup wiekowych:

 1. uczniowie klas I-III;

 2. uczniowie klas IV- VI;

 3. uczniowie klas VII- VIII.

 1. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do odbioru dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

 2. Rodzice uczniów biorą odpowiedzialność za czas pobytu w dziecka w szkole przed godz. 715 i po godz.1515

 3. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.

 4. Uczniowie mieszkujący poza Drawnem dowożeni są do szkoły w formie zorganizowanej przez organ prowadzący szkołę.

 5. Uczniowie dowożeni są zobowiązani do korzystania z powyższej formy. W przypadku dojazdu do szkoły rowerem lub innym środkiem transportu, uczeń nie będzie objęty opieką świetlicową i odpowiedzialność za dziecko przejmują rodzice.

 6. W przypadku złożenia przez rodziców/ prawnych opiekunów oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala mu się na samodzielny powrót do domu.

 7. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania u wychowawczyń świetlic.

 8. Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie może powinna przekraczać 25.

 9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.

 10. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, niewpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców / prawnych opiekunów lub na podstawie informacji telefonicznej przekazanej wychowawcom świetlicy.

 11. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy maja zgodę na samodzielne wyjście.

 12. We wrześniu uczniowie klas I są odprowadzani przed lekcjami do szkoły oraz po lekcjach do świetlicy przez wyznaczonych pracowników szkoły.

 13. Wychowawcy świetlicy każdorazowo zgłaszają wychowawcom klas nieprzybycie ucznia do świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych.

 14. Opieka wychowawców nad uczniami dowożonymi ustaje w momencie zajęcia przez dzieci miejsc w autobusie.

 15. Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.

 16. Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się telefonicznie z rodzicem / prawnym opiekunem.

 17. Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

§4. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,

 2. poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,

 3. ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,

 4. wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

 5. doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,

 6. wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,

 7. korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu,

 8. za zgodą wychowawcy świetlicy korzystać z internetu i wysyłać sms-y i mms-y oraz skontaktować się z rodzicami. 

Uczeń jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,

 2. wyciszenia telefonu,

 3. przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,

 4. respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,

 5. zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,

 6. przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

 7. dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy,

 8. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Uczeń nie może:

 1. wychodzić poza teren szkoły,

 2. nagrywać i robić zdjęć.

§5. Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.

 2. Roczny plan pracy świetlicy.

 3. Tygodniowy rozkład zajęć.

 4. Ramowy rozkład dnia.

 5. Dziennik zajęć.

 6. Karty zgłoszeń.

§6. Zadania nauczyciela-wychowawcy świetlicy

 1. Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć.

 2. Prowadzenie dziennika zajęć.

 3. Sumienne wypełnianie swoich obowiązków.

 4. Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.

 5. Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.

 6. Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu.

 7. Współpraca z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami.

 8. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.

 9. Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy.

 10. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy.

 11. Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę.

§ 7. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

       1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.

       2. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.

       3. Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na terenie szkoły na świeżym powietrzu.

       4. Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki dezynfekcji rąk. Nauczyciele zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk po przyjściu ze świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy.

       5. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.

       6. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia się.

       7. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

       8. W okresie epidemii główna drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest: telefon, e-dziennik.

       9. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z Procedurą przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły.