Plan pracy

PLAN PRACY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRAWNIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

 2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020.

 3. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2018/2019.

 

Ogólne cele do zrealizowania:

 1. stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności,

 2. przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji,

 3. zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki,

 4. przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu,

 5. wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków,

 6. wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 7. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

 8. rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa,

 9. kształtowanie postaw, wychowanie do wartości przez kształtowanie m.in. postaw obywatelskich i patriotycznych,

 10. rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych,

 11. wskazanie negatywnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnienia od komputera, telefonów.

 

 

 

 

 

 1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrektor

26 sierpnia

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019

dyrektor, wicedyrektor

26 sierpnia

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły

dyrektor,
rada pedagogiczna

do 30 sierpnia

Aktualizacja programu wychowawczo – profilaktycznego zgodnie
z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wnioskami z przeprowadzonej diagnozy potrzeb oraz czynników ryzyka i czynników chroniących.

M. Janicka

K. Pater

wych. klas

30 września

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

dyrektor

12 września

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury.

dyrektor,
zespoły zadaniowe

do 30 września

cały rok szkolny

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor

cały rok szkolny

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

dyrektor

30 września

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznych

dyrektor,
K. Pater, M. Janicka, wych. klas

do 30 września

luty 2020

Awans zawodowy nauczycieli, ocena pracy

dyrektor, opiekunowie staży

cały rok szkolny

Ocena pracy nauczycieli

dyrektor

cały rok szkolny

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

zespół d/s promocji szkoły

cały rok szkolny

Baza szkoły - wyposażenie

dyrektor

cały rok, w miarę posiadanych środków

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki, pracy, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

dyrektor, pracownik bhp

cały rok szkolny

Organizacja współpracy nauczycieli

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

dyrektor

do 30 kwietnia

NAUCZANIE

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

do 30 września

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.
Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji

dyrektor,
zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

dyrektor,
przewodniczący zespołów

plany do 25.09.19 r.

cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradnia psychologiczno-pedagogiczną, rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału
w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Motywowanie uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania, ich analiza i bieżące wdrażanie wniosków opracowanych przez wyznaczonych nauczycieli.

dyrektor,
wszyscy nauczyciele

zgodnie z planem nadzoru – plan badań edukacyjnych

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor

cały rok szkolny

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości szkolnych

dyrektor

zgodnie
z harmonogramem

WYCHOWANIE

Systematyczna realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej

wychowawcy klas

cały rok szkolny
(praca ciągła)

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, szkolnych wycieczek edukacyjnych

wszyscy nauczyciele

(zgodnie z harmonogramem)

cały rok szkolny

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu

n-l doradztwa zawodowego,

wychowawcy klas, wszyscy n-le

cały rok szkolny

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z pedagogiem szkolnym, psychologiem, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności wolontariackiej

opiekun SU

opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu

cały rok szkolny

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania czasy wolnego

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie
w środowisku lokalnym

wychowawcy klas,

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

ZADANIA OPIEKUŃCZE

Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy klas

cały rok szkolny

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

nauczyciele świetlicy,

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Zapewnienie obiadów w szkole, mleka, owoców

dyrektor

cały rok

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć organizowanych w szkole i poza szkołą

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

 

 1. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA I FORMY PRACY

Forma imprezy

Termin

Osoby odpowiedzialne

I SEMESTR: od 02 września 2019 r. do 07 lutego 2020 r.

Dziecko w sytuacji startu szkolnego”- spotkanie z rodzicami kl. I

Spotkanie integracyjne wychowawców z uczniami kl. I

 

 

29.08.2019

 

 

 

M. Janicka, M.Szymańska,

T. Zagata

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

I. Kowalczyk, M. Szymańska

I. Osińska

 

Spotkanie Rady Pedagogicznej

12.09.2019

 

dyr. szkoły

Międzynarodowy Dzień Kropki- zajęcia z klasami I

13.09.2019

D. Konopelska, E. Koziorowska

Spotkania z rodzicami

16-20.09.2019

wychowawcy klas

Czwarta klasa- trudny próg”- warsztaty dla rodziców kl.VI

18.09.2019

K. Pater

Sprzątanie Świata 2019:

- trasa nr 1- Drawnik - Kwatera Myśliwska w Borowcu - kl.VIIa i VIIb

- trasa nr 2 - Stadion MKS w Drawnie-Miejsce odpoczynku ,,Harcówka" - k.VIc

- trasa nr 3 - Kol.Pszczewko (koło krzyża przy skręcie na Rościn)- miejsce biwakowania ,,Drewniany Most'' - kl.VIIIa i VIIIb

20.09.2019

E. Koziorowska- koordynator

Święto Jabłka

21.09.2019

A. Dzierbun- koordynator

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego

24.09.2019

A. Świerczewska

W. Łojko

Szkolenie Rady Pedagogicznej- „Dziecko z cukrzycą w szkole”

26.09.2019

godz. 15.30

K. Pater

Nocne oglądanie nieba- noc astronomów

27.09.2019

D. Konopelska, E. Koziorowska

Rozgrywki o Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Szczecinie

27.09.2019

A. Świerczewska

Diagnozy na „wstępie”- opracowanie wniosków i wskazanie rekomendacji:

1. Klasy I
2. Klasa IV- j. polski, matematyka
3. Klasy V- j. obce wiodące
4. Klasy VI- matematyka, historia
5. Klasy VII- j. polski, matematyka, j. obce wiodące
6. Klasy VIII- j.polski, matematyka, j. obce wiodące

do 25.09.2019

nauczyciele przedmiotów

Diagnoza potrzeb rozwojowych, w tym diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych

wnioski i rekomendacje do 30.09.2019

M. Janicka, K. Pater

Próbny egzamin ósmoklasisty wspólnie z rodzicami

30.09.2019

Dyrektor

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania:

- przedszkole, klasy I

30.09.2019

D. Konopelska, E. Koziorowska

 

Dzień chłopaka- dniem bez pytania chłopców, którzy założą krawat lub muszkę,

30.09.2019

wychowawcy kl. I-VIII

Próbna ewakuacja

wrzesień/październik

Dyrektor

Próbny egzamin ósmoklasisty z rodzicami

02.10.2019

Dyrektor

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej, kl. V dz., chł.

6-10.10.2019

R. Kowalewski, P. Zajączkowski

Szkolne etapy konkursów kuratoryjnych: j. polski, historii, j. niemiecki, j. angielski, matematyka, fizyka, geografia, biologia

październik

E. Musiałek, I. Kowalczyk

M. Gławdel, I.Osińska

A. Świerczewska, O. Zajączkowska, A. Górska, J. Sokołowska, E. Koziorowska, A. Dzierbun

 

Bezpieczna droga do szkoły- spotkanie z policjantem uczniów kl. I

październik

K. Pater

Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia

04.10.2019

M. Lewandowska

A. Górska, W. Brzozowska

Dzień Edukacji Narodowej- Wybór nauczyciela w kategoriach:

- „Bratnia dusza”, „Pomysłowy Dobromir”, „Najlepszy organizator”, „Anielska cierpliwość”, „Mistrz elegancji”, „Super sprawiedliwy”, „Tryskający humorem”.

Rozpoznaj swojego nauczyciela”.

Przekazanie kartek emerytowanym nauczycielom.

10.10.2019

I. Kowalczyk- przedstawienie

SU- D.Konopelska,

E.Koziorowska

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć edukacyjnych

14.10.2019

 

Noc astronomów w szkole

11.10.2020

E. Koziorowska

D. Konopelska

Koncert muzyki klasycznej dla kl. I-III

25.10.2019

Z. Paszkiewicz

Dzień Uśmiechu

październik

W. Brzozowska, B. Pawłowska

J. Kolendowicz

Bal Wszystkich Świętych”

24 października

T. Brzuzy

Tydzień Patrona Szkoły”

31.10- 8.11.2019

M. Dolata- Trzaskawka, T.Brzuzy

Zakręcona akcja”- zbiórka zakręconych nakrętek

październik

A.Banaszak, W. Brzozowska

Owoce Dnia Papieskiego”

październik

A.Banaszak, T. Brzuzy,M. Podolak

Powiatowe Biegi Sztafetowe

październik

W. Łojko

Dzień Białej Laski- warsztaty dla przedszkola grupa V, klasa Va

 

15.10.2019

E. Koziorowska, D. Konopelska, A. Banaszak

Szkoła pamięta”- dzień upamiętniający ważne postaci z życia Drawna

25.10.2019

Koło wolontariatu

Udział w ogólnopolskiej akcji „Bohaterom w Twojej Szkole”

25.10.2019

E. Musiałek

Cała Polska czyta dzieciom”- organizowanie zabaw i czytanie przedszkolakom

październik

Koło wolontariatu

A.Banaszak, W. Brzozowska

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych:

-„Warsztaty komiksowe”- kl, IIIa, IVa, Va

-„Warsztaty tworzenia scenariuszy filmowych”- klasy VII-VIII

- spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą- klasy Viab

 

7.10.2019

godz. 9.00

7.10.2019

godz. 10.45

15.10 2019

godz.9.50

 

D. Konopelska

E. Koziorowska

 

 

 

Dwuetapowy Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV- VIII

listopad/ grudzień

A.Górska, P. Zajączkowski, M. Janicka

Halowy Turniej PN chł. , uni-hoca Dz. Kl. IV , V

listopad

A.Świerczewska, W. Łojko

Zbiórka karmy dla schroniska w Choszcznie-„Pełna miska dla schroniska”

październik/ listopad

Kpło wolontariatu

Zakręcona akcja”

listopad

Koło wolontariatu

Integracyjna zabawa andrzejkowa z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie oraz z wychowankami SOSW w Niemieńsku.

listopad

Koło wolontariatu

Cała Polska czyta dzieciom”- wizyta w przedszkolu

listopad

Koło wolontariatu

I Ty możesz zostać Aniołem- zbiórka maskotek dla szpi

listopad/ grudzień

Koło wolontariatu

Dzień postaci z bajek- konkurs na przebranie w klasach I-III

06.11.2019

E.Koziorowska, D. Konopelska

SU

Szkolne Święto Niepodległości- udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”

08.11.2019

I. Osińska, SU, E.Koziorowska, D.Konopelska

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości-

11.11.2019

Opiekun Pocztu Sztandarowego,

I. Kowalczyk

 

Jak pracować z dzieckiem z wadą wymowy”- szkolenie dla rodziców

listopad

K. Pater

Pasowanie uczniów klas I

29.11.2019

Z. Paszkiewicz, B. Nikorowicz

Rejonowe etapy konkursów kuratoryjnych

listopad

 

Szkolny konkurs uczniów kl.I-III- mini projekt „Opowiadam o sobie”

listopad

I.Osińska, W. Brzozowska

WELTSPRACHEN KINDER- ogólnopolski konkurs z j. niemieckiego

12-15 listopad

I.Osińska

Konkurs historyczny

18-22.11.2019

 

Przedmiotowekonkursy rejonowe

18-29.11.2019

nauczycieleprzedmiotów

Dzień Pluszowego Misia- przedszkolaki, kl. I, zbiórka pluszaków na cele charytatywne

25.11.2019

E. Koziorowska, D. Konopelska

SU

Szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach działalności- "Listopad Miesiącem Profilaktyki".
Temat szkolenia: "Praca z trudnym uczniem. Zachowania niepożądane i trudne- co robić?"

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w kompetencje w zakresie:
1) rozumienie zachowań i funkcjonowania ucznia z zaburzeniami na terenie szkoły oraz stosowania skutecznych interwencji wychowawczych,
2) dostosowania wymagań edukacyjnych i wychowawczych do możliwości ucznia,
3) postępowania w przypadku zachowań trudnych i niepożądanych w klasie i na terenie szkoły.

27.11.2019

M. Janicka, K.Pater, K. Pierzgalska

Andrzejki

29.11.2019

SU

Próbny egzamin ósmoklasisty

3-5.12.2019

dyrektor szkoły, wychowawcy

Obchody Dnia Wolontariusza- charytatywny kiermasz ciast.

5.12.2019

Koło wolontariatu

Zakręcona akcja”- zbiórka plastikowych zakrętek.

grudzień

Koło wolontariatu

Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej PR dz. I chł. Kl. IV i V

6-8.12.2019

R Kowalewski, P. Zajączkowski

Warsztaty kształtujące kreatywne myślenie dla uczniów kl. VIa,b,c,

9.12.2019r.

K.Pater

Spotkanie Rady Pedagogicznej

12.12.2019

godz.12.00

dyrektor szkoły

Cała Polska czyta dzieciom”- wizyta w przedszkolu

grudzień

Koło wolontariatu

wigilia w ŚDS w Drawnie

grudzień

Koło wolontariatu

Marzycielska poczta”

grudzień

W. Brzozowska, B. Pawłowska

J. Kolendowicz

Klasowe mikołajki

grudzień

samorządy klasowe

Świątecznie w naszej szkole- przygotowanie dekoracji bożonarodzeniowej

grudzień

SU

Świąteczna paczka- niesienie pomocy innym

grudzień

SU

Dwuetapowy Szkolny Konkurs przyrody dla uczniów klas IV- V

grudzień

 1. Dzierbun

Konkursy plastyczne dla kl. I-III

grudzień

M. Szymańska, M. Trzcińska

Koncert muzyki klasycznej dla kl. I-III

grudzień

Z. Paszkiewicz

Mikołajki w kl. I-III

grudzień

wychowawcy kl. I-III

Jasełka

grudzień

M. Dolata- Trzaskawka, T. Brzuzy

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów k. V-VII na najciekawszą kartkę z życzeniami

grudzień

I.Osińska

Królowa śniegu w Bożonarodzeniowej odsłonie”

16.12.2019

I.Kowalczyk

Poinformowanie rodziców o zagrażających ocenach niedostatecznych

do 20.12.2019

wychowawcy klas

Praca z uczniem z dysleksją w domu”- warsztaty dla rodziców

styczeń

M. Janicka

Cała Polska czyta dzieciom”- wizyta w przedszkolu

styczeń

Koło wolontariatu

Kino Szkoła dla klas I-III

16.01.2020

Z.Paszkiewicz

wychowawcy kl. I-III

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

styczeń

SU, Koło wolontariatu

Bale karnawałowe

syczeń

wych. klas

Turniej Piłki Siatkowej kl. VIII

styczeń

 1. Świerczewska, W. Łojko

Bezpieczny na drodze”

styczeń

W. Brzozowska, B. Pawłowska

J. Kolendowicz

Koncert muzyki klasycznej dla kl. I-III

styczeń

Z. Paszkiewicz

Etapy wojewódzkie konkursów kuratoryjnych

styczeń/luty

E. Musiałek, I. Kowalczyk

M. Gławdel, I.Osińska

A. Świerczewska, O. Zajączkowska, A. Górska, J. Sokołowska, E. Koziorowska, A. Dzierbun

 

Dwuetapowy Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV- VIII

styczeń/ luty

A.Górska, P. Zajączkowski, M. Janicka

Poinformowanie rodziców o planowanych ocenach z przedmiotów

do 23.01.2019

wychowawcy klas

Dzień Kubusia Puchatka- czytelnicze spotkania z klasami I

17.01.2020

D. Konopelska, E. Koziorowska

Cała Polska czyta dzieciom”- wizyta w przedszkolu

styczeń

Koło wolontariatu

Zakręcona akcja”- zbiórka plastikowych zakrętek.

styczeń

Koło wolontariatu

Dzień składanki i łamigłówki- dla chętnych uczniów

29.01.2020

D. Konopelska, E. Koziorowska

Rada Pedagogiczna- Klasyfikacja uczniów za I

semestr

30.01.2020r

Dyrektor

Wyjazd na zimowisko do Jurkowa

4- 11 luty

 

Sieciaki- dzień bezpiecznego internetu”- kl. I-II

luty

M. Janicka, H. Sońta

Owce w sieci- dzień bezpiecznego internetu”- kl.III

luty

K. Pater

Turniej wiedzy o języku polskim

luty

M. Dolata- Trzaskawka, T. Brzuzy

Randka z książką

07.02.2020

E. Koziorowska, D. Konopelska

Ferie zimowe

10-21.02.2020

 

 

II SEMESTR: od 24 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

 

Wybieram szkołę wybieram przyszłość”- szkolenie dla rodziców

luty

K. Pater

Dzień Kobiet dniem bez odpytywania dziewcząt ubranych w sukienki/ spódnice

marzec

SU

Powitanie wiosny- topienie Marzanny kl. I-III.

Dzień samorządności- prowadzenie lekcji przez uczniów kl IV- VIII.

marzec

SU

Dzień na tak”

marzec

Koło wolontariatu

Cała Polska czyta dzieciom”- wizyta w przedszkolu

marzec

Koło wolontariatu

Ogłoszenie konkursu na” najpiękniejszy stroik wielkanocny” (podarowanie osobom samotnym)

marzec

Koło wolontariatu

Akcja Hot- dog

marzec

SU

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze

marzec

E. Musiałek, I. Kowalczyk

Konkurs ortograficzny klas I-VIII

marzec

J. Markiewicz, E. Musiałek

Z. Paszkiewicz

Powiatowy konkurs mitologiczny

marzec

I.Kowalczyk

Jak kochać dziecko”- warsztaty dla rodziców

marzec

M. Janicka

Projekt wychowawczy-„Wzorowy świetlik”

marzec

W. Brzozowska, B. Pawłowska

J. Kolendowicz

Szkolny konkurs plastyczny dla kl. I-III z j. angielskiego

marzec

W. Brzozowska

Koncert muzyki klasycznej dla kl. I-III

marzec

Z. Paszkiewicz

Konkursy plastyczne dla kl. I-III

marzec

M. Szymańska, M. Trzcińska

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2020

19.03.2020

A.Górska, P. Zajączkowski, M. Janicka, J. Sokołowska

Dzień Czytania Tolkiena- kl. VI

25.03.2020

D. Konopelska, E. Koziorowska

Poskaczmy Razem” konkurs skoków wzwyż- Drawno 3-4

marzec/ kwiecień

R. Kowalewski, P. Zajączkowski

Sprzątanie świata, włączenie się do akcji z Nadleśnictwem Drawno z okazji Dnia Ziemi.

kwiecień

SU

Dwuetapowy Szkolny Konkurs przyrody dla uczniów klas IV- V

kwiecień

 1. Dzierbun

Wiosenna przerwa świąteczna.

09-14.04.20120

 

Egzamin ósmoklasisty

(dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas I-VIII)

j. polski- 21.04.2020r.

matematyka- 22.04.2020r.

j. obcy- 23.04.2020r.

przewodniczący SKE

Andersenada- konkurs czytelniczy dla kl.II-III ze znajomości baśni Andersena

kwiecień

D. Konopelska, E. Koziorowska

Międzyklasowy konkurs pięknego czytania dla kl. II-III

kwiecień

D. Konopelska, E. Koziorowska

Cała Polska czyta dzieciom”- wizyta w przedszkolu

kwiecień

Koło wolontariatu

Zakręcona akcja”- zbiórka plastikowych zakrętek.

kwiecień

Koło wolontariatu

Powiatowy konkurs „Znaszli ten powiat”

kwiecień

E. Musiałek, B. Wytlib,

M. Gławdel

Pasowanie na czytelnika

kwiecień

M. Lewandowska, D. Konopelska

Szkolny konkurs plastyczny z j. niemieckiego dla kl. I-III „Fantastyczny pojazd dla miśka Theo”

kwiecień

I.Osińska

Europejski konkurs THE BIG CHALLENGE

kwiecień

O. Zajączkowska

Konkurs matematyczny- „Super matematyk”

kwiecień/maj

M. Lewandowska, T. Zagata

Drużynowy Turniej PN chł. I dz. Kl. VII

maj

A.Świerczewska, W. Łojko

Biegi uliczne

maj

R. Kowalewski, P. Zajączkowski

Regaty żeglarskie- otwarcie sezonu

04.05.2020

W.Łojko

Konstytucja 3 Maja

maj

wych. klas

Gamesport kl. V i VI dz. i chł.

11.05.2020

R. Kowalewski, P. Zajączkowski

Dzień Matki- wywiady przeprowadzane przez SU w klasach na temat „Za co kocham moją mamę”.

maj

SU

Akcja Hot- dog

maj

SU

Prezentacja działań Szkolnego Koła Wolontariatu- spotkanie z rodzicami.

maj

Koło wolontariatu

Ogólnopolska akcja ”V Przerwa na czytanie”

maj

D. Konopelska, E. Koziorowska

Cała Polska czyta dzieciom”- wizyta w przedszkolu

maj

Koło wolontariatu

Zakręcona akcja”- zbiórka plastikowych zakrętek

maj

Koło wolontariatu

Konkurs recytatorski dla klas I-III

maj

B. Nikorowicz, T. Zagata

Koncert muzyki klasycznej dla kl. I-III

maj

Z. Paszkiewicz

Międzyszkolny Konkurs „Szkolny Dzień Mózgu”

maj

 1. Dzierbun

Konkurs plastyczny- „Moja mama”

maj

W. Brzozowska, B. Pawłowska

J. Kolendowicz

Powiatowy konkurs ortograficzny w Pełczycach

maj

J. Markiewicz

Międzyszkolny konkurs recytatorski w Bierzwniku

maj

I.Osińska, A. Świerczewska

Międzyszkolny konkurs z j. niemieckiego w ZSP w Kaliszu pom.

maj/czerwiec

I.Osińska, A. Świerczewska

Międzyszkolny konkurs z j. angielskiego w ZSP w Kaliszu pom.

maj/czerwiec

M. Gławdel, O. Zajączkowska

Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch macht Spa3”

maj

I.Osińska, A. Świerczewska

M. Gławdel

 

Poinformowanie rodziców o zagrażających ocenach niedostatecznych

12.05.20120

wychowawcy klas

Poinformowanie rodziców o planowanych ocenach z przedmiotów

do 08.06.2020

wychowawcy klas

Mistrzostwa Województwa kl. V i VI dz. I chł

05.06.2020

R. Kowalewski, P. Zalączkowski

Cała Polska czyta dzieciom”- wizyta w przedszkolu

czerwiec

Koło wolontariatu

Zakręcona akcja”- zbiórka plastikowych zakrętek

czerwiec

Koło wolontariatu

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

12.06.2020

 

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja i promocja uczniów

 

15.06.2020r.

 

Dyrektor

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

czerwiec

D. Konopelska

E. Koziorowska

Apele podsumowujące udział uczniów w konkursach odpowiednio klas I – III oraz IV – VIII.

19-20.06.2020

Dyrektor

Bal absolwentów

 

wych. klas VIII

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

25.06.2020

Dyrektor

wych. klas VIII

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

godz.9.00

Dyrektor

Spotkanie Rady Pedagogicznej- podsumowanie działalności szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

26.06.2020

godz.9.00

Dyrektor

 

 

 

Terminarz i daty szczegółowe mogą ulec zmianie.

W trakcie roku szkolnego sporządzane są na bieżąco miesięczne plany pracy, w których ujmuje się również zadania wynikające z bieżącej pracy, potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.