Aktualności

19 września 2016 13:47 | Aktualności

Bezpieczeństwo uczniów na terenieszkoły

Zarządzenie

nr 1/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie

z dnia 14.09.2016r.

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły

         Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, zarządzam, co następuje:

 1. 1.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na terenie Szkoły Podstawowej w Drawnie mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach organizacji zajęć obowiązkowych  i dodatkowych.
 2. 2.      Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie odprowadzają ich do klas, przekazują je przy wejściu od strony szatni woźnej lub nauczycielowi dyżurującemu. Jest to również miejsce oczekiwania na odbiór dziecka ze szkoły po zajęciach lekcyjnych.
 3. 3.      Osoby postronne na terenie szkoły mogą przebywać tylko na czas załatwiania spraw w sekretariacie szkoły.
 4. 4.      Każdy pracownik ma obowiązek informować dyrekcję lub sekretarza szkoły o pobycie osób postronnych przebywających na terenie szkoły.
 5. 5.      Nauczyciele na początku roku szkolnego zapoznają uczniów z terenem  szkoły, sposobami ewakuacji, korzystania z pracowni i pomieszczeń szkolnych, boisk, z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz zasadami i normami obowiązującymi w szkole, w tym z organizacją opieki podczas zajęć, zastępstw i dyżurów śródlekcyjnych.
 6. 6.      W czasie przerw uczniowie przebywają tylko na terenie szkoły pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 7. 7.      Uczniowie dowożeni po przyjeździe do szkoły mają obowiązek niezwłocznie udać się do świetlicy szkolnej oraz do przestrzegać regulaminu pobytu w śa.ietlicy.
 8. 8.      Po zakończeniu zajęć  nauczyciele klas I-III odprowadzają uczniów do świetlicy lub do szatni, w wyjątkowych sytuacjach może to zrobić woźna.
 9. 9.      Dzieci można zwolnić z zajęć lekcyjnych lub świetlicowych napisemną prośbę rodzica, który osobiście odbiera dziecko ze szkoły bądź poprzez kontakt telefoniczny z wychowawcą, sekretarzem szkoły lub dyrekcją. W wyjątkowych sytuacjach może to uczynić inna dorosła osoba wskazana pisemnie przez rodzica.
 10. 10.  W dni wolne od zajęć dydaktycznych ( nie dotyczy sobót, niedziel i świąt państwowych ) szkoła zapewnia uczniom opiekę w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
 11. 11.  Zajęcia są organizowane dla dzieci, których rodzice zgłoszą taką potrzebę.

 

Drodzy Rodzice! Zastosowane w zarządzeniu dyrektora uregulowania zapewniają Waszym dzieciom bezpieczne warunki w szkole. W zorganizowany sposób uchronimy dzieci przed osobami niepożądanymi. Współpracując w tym zakresie szybko zauważymy ewentualne zagrożenie i zareagujemy właściwie.


 

Dyrektor szkoły

                  Joloanta Fatalska

Przeczytano: 580 razy. Wydrukuj|Do góry