Aktualności

16 kwietnia 2018 11:03 | Aktualności

Instrukcje przebiegu egzaminu.

Instrukcja dla ucznia  -  egzamin gimnazjalny

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Data

Część egzaminu

i przedmioty wchodzące

 w jej zakres/poziom

 

Godzina

wejścia

 na salę

Godzina rozpoczęcia

 

Czas trwania

(w minutach)

Maksymalny czas

 (w minutach)

trwania egzaminu

dla uczniów, którym  czas może być wydłużony

18.04

Humanistyczna

Historia i wiedza

o społeczeństwie

8:30

9:00

60

80

język  polski

10:40

11:00

90

135

19.04

Matematyczno - przyrodnicza

Przyroda

(biologia, chemia, fizyka, geografia)

8:30

9:00

60

80

Matematyka

10:40

11:00

90

135

20.04

Z  języka obcego nowożytnego

Język obcy

(zgodnie z deklaracją)

poziom podstawowy

8:30

9:00

60

80

poziom rozszerzony

10:40

11:00

60

90

 

 

1.     Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – ok. 8:25. Listy uczniów będą wywieszone na drzwiach poszczególnych sal..

2.     O ustalonej godzinie (8:30) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali.

3.      Na egzamin uczeń przynosi ze sobą  przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem  oraz – w przypadku egzaminu  z zakresu matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać arkusza.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić

i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4.     Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5.     Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

6.     Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a)     Zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza   

egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

b)    Sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają:

       w części pierwszej z zakresu:

       -  historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

       - języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi 

       w części drugiej z zakresu:

       - przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

       - matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę      

         odpowiedzi                          

       w części trzeciej na poziomie:

       - podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

       - rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi                                        

c)     Sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one

wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki zdający powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza – potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu).

d)     Sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.  W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL.

Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych, karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowi część arkusza) i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

e) Wyrwać ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi na egzaminach  z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym - nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań.

f)  Zakodować arkusz. Uczeń koduje:

w części pierwszej z zakresu:

- historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

- języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi

w części drugiej z zakresu:

 - przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

- matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę       

  odpowiedzi

 w części trzeciej z języka obcego nowożytnego:

-  w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

-  w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań  zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

7.     Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza,czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego dany zakres odpowiedniej części egzaminu i otrzymuje kompletny arkusz.

8.     Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia.  W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

9.     Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem

10. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

11.      W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

-   nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu      warunków  wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez  podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na zdający pozostawia   zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole  przebiegu egzaminu w danej sali)

- nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca

- w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

- nie wypowiada uwag i komentarzy

- nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych. 

12.  W przypadku:

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia

-  wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

-  zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracęz arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu, przeprowadzanego w terminie głównym, z jednego z powodów wyżej  określonych przystępuje ponownie do tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie. Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jako „0%”.

13. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem:

- zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny.

-  po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

14.  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

15. Praca z drugim arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 13.

 

Podstawa sporządzenia instrukcji:   „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018”.

Więcej informacji o egzaminie gimnazjalnym, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).

Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminu gimnazjalnego z lat ubiegłych.

 

 

Przeczytano: 588 razy. Wydrukuj|Do góry