Aktualności

18 kwietnia 2020 13:05 | Aktualności

Umowa użyczenia

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA POTRZEBUJĄCYCH

Szanowni Państwo,

w ramach programu „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono 28 tabletów i 6 laptopów.

Nabyty sprzęt zostanie wypożyczony uczniom, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. W wielu rodzinach narzędzia do zdalnej nauki i pracy muszą służyć wszystkim domownikom, również dla nich udostępniany sprzęt będzie stanowił istotne wsparcie. Po zakończeniu zdalnego nauczania, sprzęt pozostanie w szkole i będzie wykorzystywany jako pomoce dydaktyczne.

Mamy już wstępne rozeznanie co do potrzeb uczniów w zakresie braków niezbędnego sprzętu oraz ilości dzieci uczących się w rodzinie.

Proszę tych z Państwa, którym sprzęt jest niezbędny, o przekazanie informacji bezpośrednio do dyrekcji szkoły poprzez platformę Librus.

Sprzęt będzie wypożyczony na podstawie „Umowy użyczenia” według następującego wzoru:

Umowa użyczenia

zawarta w dniu ………………………….

pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Drawnie

reprezentowanym przez: Dyrektora Szkoły Jolantę Fatalską

zwanym dalej Użyczającym

a

Panią/Panem/Uczniem [oznaczenie Biorącego do Używania, w szczególności należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, ewentualnie serię i numer dowodu osobistego]

reprezentowanym przez: [imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji, PESEL]

zwanym dalej Biorącym do Używania,

na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.),

 

została zawarta umowa następującej treści:

 

 

§ 1

Przedmiotem użyczenia jest …………………………………………………

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres od ….. do ……., z tym zastrzeżeniem że Użyczający może ją wypowiedzieć w każdym momencie z zachowaniem jednodniowego okresu wypowiedzenia.

§ 3

Z chwilą upływu terminu określonego w § 2 Biorący do Używania zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia, o którym mowa w § 1 bez dodatkowych wezwań i w stanie niepogorszonym.

§ 4

  1. Biorący do Używania wraz z podpisaniem niniejszej umowy potwierdza odbiór opisanego wyżej przedmiotu użyczenia.

  2. Biorący do Używania oświadcza, że jest mu znany stan przedmiotu oddanego do używania. Oświadcza także, iż jest on zdatny do użytku i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§ 5

Biorący do Używania zobowiązuje się:

  • używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem;

  • nie oddawać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej;

  • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, powiadamiać Użyczającego o wszelkich awariach, zniszczeniu lub utracie przedmiotu użyczenia.

 

§ 6

Wszelkie naprawy, których dokonanie stanie się konieczne w trakcie trwania niniejszej umowy, przeprowadzi Biorący do Używania na własny koszt, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Użyczającym zakresu naprawy.

§ 7

Wszystkie koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia w czasie trwania umowy poniesie Biorący do Używania.

§ 8

  • Niniejsza umowa została sporządzona w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, z czego …… dla ……., oraz ……… dla ………..

  • Niniejsza umowa została sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a wszelkie jej zmiany, w tym zgoda na oddanie rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania, wymagają również formy pisemnej.

  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

  • Strony deklarują rozstrzygać ewentualne spory na drodze polubownej, a w razie braku możności porozumienia się, sądem właściwym będzie Sąd ……..

 

 

                                                                               PODPISY

 

 

 

 

 

 

 

Użyczający

Biorący do Używania

 

 

Przeczytano: 238 razy. Wydrukuj|Do góry