Aktualności

24 maja 2020 19:37 | Aktualności

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Drawnie

ZARZĄDZENIE NR 27/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

w Drawnie

z dnia 24 maja 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy

    • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r.
  poz. 59 ze zm.);

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r.
  Nr 6 poz. 69 ze zm.);

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  COVID-19 (
  Dz.U. poz. 410 ze zm.);

 • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

 

zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Niniejszym wprowadzam:

 1. Procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenieSzkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

 2. Oświadczenia i zgody rodziców stanowiące załącznik nr 2a i 2b do zarządzenia;

 1. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z zajęć specjalistycznych oraz konsultacjach w szkole.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 27 Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Stefana Żeromskiego

w Drawnie

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie

 

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Drawnie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

 3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

  • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,

  • zakrycie nosa i ust,

  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,

  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,

  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 15.00.

 5. W pierwszym etapie wznawiania pracy szkoły prowadzone będą zajęcia specjalistyczne oraz konsultacje dla uczniów klas IV- VIII.

 6. Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub konsultacjach muszą podpisać oboje rodzice lub prawni opiekunowie.

 7. Nauczyciele prowadzący zajęcia na terenie szkoły muszą posiadać informację o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach danego dnia.

 8. Jeżeli uczeń nie może przyjść na zajęcia wcześniej uzgodnione, należy zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej - nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia,

 9. W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od szkoły, środków ochrony osobistej, preparatów do dezynfekcji, sprzątania i higieny, dyrektor za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia na terenie szkoły informując o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 10. W szkole ewidencjonowane są osoby wchodzące

 11. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową grupą oraz po zajęciach.

 

§ 2

Nauczyciele

 

 1. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia specjalistyczne (rewalidacja, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia logopedyczne) oraz konsultacje dla uczniów klas IV- VIII.

 2. Nauczyciel pracuje wg ustalonego planu zajęć. Zapisy lekcji online w terminarzu Librusa muszą być zgodne z planem zajęć.

 3. Na każdy kolejny tydzień będzie ustalany harmonogram zajęć specjalistycznych oraz konsultacji uczniów z nauczycielami z tygodniowym wyprzedzeniem.

 4. Za ustalenie harmonogramu zajęć specjalistycznych, indywidualnych albo grupowych konsultacji jest odpowiedzialny nauczyciel przedmiotu.

 5. Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się w formie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

 6. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia (specjalistyczne i konsultacje) w „Dokumentacji przebiegu nauczania na odległość”.

 7. Nauczyciel prowadzący zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

 8. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 9. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.

 10. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 12. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

 

§ 4

Rodzice

 

 1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
  lub w izolacji.

Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody.

 1. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

 2. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

 3. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 4. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 

§ 5

Pracownicy szkoły

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.

 2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i raz w czasie dnia pracy.

 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich,
  a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.

 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.

 5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

 8. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać
  w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

 9. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się
  COVID-19.

 10. Zaleca się:

 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) - mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,

 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowników,

 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz
  w razie potrzeby

 1. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych - załącznik nr 2.

 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.

 3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

  • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
   i dezynfekowanie,

  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

§ 6

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 

 1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.

 2. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) na zajęcia i konsultacje o wyznaczonych godzinach.

 3. Do szkoły wchodzi jednorazowo tylko jeden opiekun z uczniem lub jeden uczeń klasy starszej; następna osoba może wejść dopiero, gdy w przedsionku wejścia głównego nie ma uczniów i opiekunów.

 4. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, zachowując dystans min. 2 metry.

 5. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie
  w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego i w razie potrzeby wyznaczone stanowiska na korytarzu na parterze), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.

 6. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.

 7. Po wejściu do szkoły uczeń ma mierzoną temperaturę; na listach uczniów w danym dniu zajęć i konsultacji odnotowuje się jego obecność, temperaturę i zapisuje podstawowe dane osoby przyprowadzającej do szkoły.

 8. Podczas trwania pomiaru temperatury i przekazywania ucznia nauczycielowi opiekun nie oddala się, by w razie wątpliwości mógł zabrać dziecko z powrotem do domu.

 9. Temperatura dziecka powyżej 37 stopni lub poniżej 36, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.

 10. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

 11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

§ 7

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.

 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

 5. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni.

 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

 8. Osoby oddające książki, powinny przy nich umieścić na widocznym miejscu, takie informacje jak imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 9. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

 

§ 8

Zasady konsultacji w szkole

 

 1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.

 2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.

 3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.

 4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.

 5. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniają potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

 6. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.

 7. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.

 8. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.

 9. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

 10. W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.

 11. Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
  i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

 12. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.

 13. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

 

§ 9

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych

 

 1. Zajęcia rewalidacyjne mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo uczniów w nich zależy od decyzji rodziców.

 2. Terminy ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w porozumieniu z rodzicami; o terminie lub
  o zmianach terminu powiadamia dyrektora szkoły.

 3. Dopuszcza się organizację 2 godzin zajęć rewalidacyjnych z uczniem w jeden dzień;
  w takiej sytuacji należy uwzględnić przerwy konieczne ze względu na higienę pracy oraz potrzebę wykonania ewentualnych czynności dezynfekcyjnych.

 4. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia.

 

§ 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły

 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Choszcznie oraz organ prowadzący szkołę.

 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

 9. Obszar, w którym przebywało i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
  i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

 

 

§ 12

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik został skierowany do szpitala
z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§13

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 2. Procedura może być modyfikowana.

 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej
  w sekretariacie szkoły.

 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2a

do Zarządzenia nr 27 Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Stefana Żeromskiego

w Drawnie

 

…………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia

 

 

 

Oświadczenie

rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego na zajęcia specjalistyczne/konsultacje

do Szkoły Podstawowej w Drawnie

w okresie pandemii COVID-19

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że:

 1. nie zataję przed dyrektorem szkoły faktu przebywania w domu osoby na kwarantannie lub izolacji       w warunkach domowych;

 2. nie zataję przed dyrektorem szkoły faktu, że dziecko ma objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.

 

 

………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

Drawno ………………………………………………

 

 

 

Zgodnie z artykułem 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

Załącznik 2b

do Zarządzenia nr 27 Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Stefana Żeromskiego

w Drawnie

 

…………………………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia, klasa

 

 

Treść oświadczeń i zgód

Podpisy rodziców
(podpisy należy złożyć tylko przy oświadczeniach, które dotyczą Państwa dziecka)

Oświadczam, że zapoznała(e)m się z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Drawnie i że będę przestrzegał zasad tam zawartych.

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka przed wejściem do szkoły oraz w razie potrzeby podczas zajęć w szkole.

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w konsultacjach
na terenie szkoły
od dnia………………………………………….

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w zajęciach rewalidacyjnych
na terenie szkoły od dnia ………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w zajęciach logopedycznyc
na terenie szkoły od dnia ………………………………………..

 

 

 

 

 

W razie nagłej potrzeby, proszę o kontakt z osobami (należy wskazać co najmniej dwa numery kontaktowe oraz imię i nazwisko każdej osoby wskazanej do kontaktu):

 

1. ………………………………………………………………………..…………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

Podpisy rodziców…………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 223 razy. Wydrukuj|Do góry